ПОРЯДОК
проведення цiльових аукцiонiв з продажу активiв платника податкiв, якi перебувають у податковiй заставi

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 26 червня 2002 р. № 294Зареєстрованов Мiнiстерствi юстицiї України 27 червня 2002 р. за № 545/6833

1. Загальнi положення


1.1.
Цей Порядок, розроблений на пiдставi норм Законiв України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами", "Про товарну бiржу", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.04.2002 № 538 "Про затвердження Порядку стягнення коштiв та продажу iнших активiв платника податкiв, якi перебувають у податковiй заставi", визначає порядок продажу активiв, якi перебувають у податковiй заставi, на цiльовому аукцiонi в рахунок погашення податкового боргу платника податкiв.
1.2.
Дiя цього Порядку поширюється на активи, якi перебувають у податковiй заставi та на якi податковi органи мають право звертати стягнення у позасудовому порядку, за винятком: товарiв, якi можуть бути згрупованi та стандартизованi; продовольчих товарiв, що швидко псуються, а також iнших товарiв, обсяги яких не є достатнiми для органiзацiї публiчних торгiв; цiнних паперiв; цiлiсних майнових комплексiв пiдприємств, установ та органiзацiй, активи яких перебувають у державнiй або комунальнiй власностi.
1.3.
Заходи, пов'язанi з видiленням та продажем активiв на цiльовому аукцiонi, здiйснюються пiсля прийняття керiвником або заступником керiвника податкового органу, за мiсцем реєстрацiї платника податкiв, письмового рiшення про стягнення коштiв та продажу iнших активiв платника податкiв у рахунок погашення його податкового боргу.
1.4.
Якщо в перелiку активiв платника податкiв є товари, якi перебувають у податковiй заставi i пiдлягають продажу на цiльовому аукцiонi, щодо яких законодавчими або нормативними актами Кабiнету Мiнiстрiв України встановленi регульованi державою або мiнiмальнi цiни на реалiзацiю, початкова цiна реалiзацiї таких товарiв не може бути нижчою вiд установленої вказаними актами.
2. Продаж активiв на цiльовому аукцiонi